AKTUELLE
TILBUD

Abonnementsbetingelser

Securicoms abonnementsbetingelser

 1. Almindelige bestemmelser
  1. For sikringsaftalen gælder nærværende leverings- og abonnementsbetingelser.
  2. Aftalen anses for godkendt og trådt i kraft, hvis ingen af parterne inden 8 dage efter underskriften har hævet aftalen med særskilt anbefalet skrivelse.
  3. Eventuelle afgifter, gebyrer eller lignende til politi, offentlig myndighed, teleselskaber, eller andre service og vagtselskaber tilknyttet installationsadressen er ikke omfattet af aftalen.
  4. Abonnementet træder i kraft, når anlægget er etableret, dvs. installeret og accepteret af kunden, eller ibrugtaget.
 2. Securicoms ansvar
  1. Securicom påtager sig intet ansvar for fejl og mangler ved transmissionsnettet, ej heller for følgeskader ved fejl og mangler på låsekomponenter og andre mekaniske dele.
  2. Selskabet er kun ansvarlig for de skader, der direkte kan henføres til selskabets ydelser efter denne aftale.
  3. Der hæftes således ikke for driftstab, avancetab eller lignende og ej heller for skader, som abonnenten kan sikre sig dækning for ved tegning af skadeforsikring i et dansk opererende forsikringsselskab.
  4. I tilfælde af force majeure, herunder strejke, lockout mv. hæfter selskabet ikke for sine ydelser, men abonnenten har krav på et forholdsmæssigt afslag i abonnementsvederlaget for den manglende ydelse.
  5. Skader, som abonnenten ønsker at gøre selskabet ansvarlig for, skal omgående anmeldes skriftligt til selskabet.
  6. Selskabets ansvar er i øvrigt begrænset således, at erstatning i intet tilfælde kan overstige anlæggets værdi.
 3. Installation
  1. Securicoms salgsbetingelser er truffet under forbehold af force majeure, herunder strejker, lockout eller sådanne uforudsete hændelser, som hindrer rettidig fremkomst af materialer eller nødvendig tilgang af arbejdskraft. Der kan ikke rejses krav eller foretages ordreannullering over for selskabet på grund af overskridelse af den aftalte leveringstid.
  2. Installation af sikringsanlæg sker på baggrund af abonnentens underskrift.
  3. Hvis der efter en bekræftet salgsaftale, men inden installation, sker ændring i besigtigede lokalers indretning, herunder opsætning af vægge, flytning eller omplacering af inventar, maskiner eller lignende, der forringer den aftalte/krævede installations effektivitet, vil den nødvendige ændring i anlæggets omfang blive udført mod merpris i henhold til gældende priser.
  4. Den aftalte installationspris er baseret på, at de lokaler, hvori sikringsanlægget skal installeres, er i en sådan stand, at installationsarbejdet kan foregå uden hindringer, således at omkostningen ved evt. flytning af gods eller større inventar påhviler abonnenten. Det forudsættes endvidere at installation kan foregå inden for normal arbejdstid.
 4. Det installerede anlæg
  1. Anlægget og dets bestanddele, advarselsskilte, transmissionsenhed og nøgleboks tilhører Securicom.
  2. Nøgleboks demonteres ikke ved ophør, men låseenheden erstattes af et blinddæksel.
  3. Abonnenten indestår for, at det installerede er fuldt forsikret mod tyveri og brand.
  4. Eventuelle efterreparationer, der nødvendiggøres ved komponenters afmontering, ændring eller reparation påhviler abonnenten.
  5. Abonnenten forpligtiger sig til ikke at lade andre end securicom eller den, der anvises heraf, udføre service, reparationer eller ændringer af anlægget.
  6. Flytning og ændring i øvrigt, herunder udvidelse, indskrænkning, ombygning mv., udføres efter aftale og for abonnentens regning.
  7. Anlæggets dokumentation tilhører securicom, og kan evt. ved abonnementets ophør udleveres mod vederlag.
  8. Det påhviler abonnenten at administrerer anlægget mht. koder adgangskort mv. samt at meddele ændringer jfr. Pkt. 9.4.
 5. Betalingsforhold
  1. Installationsprisen betales kontant ved anlæggets etablering. Ved større installationer er Securicom berettiget til at opkræve acontovederlag svarende til det udførte arbejde.
  2. Installationsprisen er fastsat under forudsætning af, at arbejdet kan foregå inden for normal arbejdstid og uden særlige gener.
  3. Abonnementsvederlaget betales forud for 6 måneder ad gangen.
  4. Ved udeblivelse eller forsinkelse af skyldig betaling forbeholder Securicom sig ret til at opkræve gebyrer og beregne sig morarenter i henhold til de til enhver tid gældende, sædvanlige forretningsbetingelser.
  5. Erlægges betaling ikke rettidigt, er Securicom berettiget til, efter forgæves skriftlig påkrav, straks at hæve aftalen.
  6. Hvis der som følge af lov eller overenskomstaftale sker forhøjelse af selskabets lønomkostninger, eller der i øvrigt forekommer omkostningsstigninger, reguleres abonnementsvederlaget med den procent, hvormed selskabets samlede udgifter er blevet ændret.
  7. Betalingsbetingelser. Betalingsfrist 30 dage
 6. Opsigelse abonnement
  1. Ved kundeejet anlæg kan det såvel af abonnenten som Securicom opsiges med 6 måneders varsel, til udgangen af en periode
  2. Ved Sikringsaftale kan det såvel af abonnenten som Securicom opsiges med 6 måneders varsel, til udgangen af en periode: Sikringsaftalen kan dog af abonnenten tidligst opsiges til ophør 6 måneder (Privat alarm) og 36 måneder (Erhvervs alarm) efter sikringsaftalens indgåelse og kan af Securicom tidligst opsiges til ophør 36 mdr. efter sikringsaftalens indgåelse. Opsiges aftalen inden 36 mdr. fra abonnementets begyndelse, betales et nedtagningsgebyr på 2.500 kr. Alle priser er ekskl. moms.
  3. Indløber ingen opsigelse, betragtes abonnementet som fortsat for et tidsrum af 1 år og så fremdeles.
  4. I tilfælde af betalingsstandsning, konkurs eller dødsfald kan abonnementet når som helst opsiges med 3 måneders varsel til en måneds udløb.
  5. Når en ny ejer/bruger overtager de sikrede lokaler, og denne ønsker at indtræde i abonnementet, skal dette godkendes af Securicom. Den hidtidige abonnent frigøres først, når den nye abonnentskontrakt er underskrevet og sat i kraft.
 7. Nøgledeponering (Hvis der er opsat Nøgleboks)
  1. Til brug for Securicom adgang til sikringsstedet opbevares nøgler i sikret nøgleboks på adressen.
  2. Securicom påtager sig intet ansvar for nøgler eller følgeskader af nøglernes bortkomst.
  3. Såfremt låse ændres skal abonnenten sikre sig, at nøglerne udskiftes af Securicom for abonnentens regning.
  4. Såfremt der ved udrykning eller teknikerudkald ikke findes brugbare nøgler, kan Securicom rekvirere låsesmed for abonnentens regning.
 8. Tilslutning til kontrolcentral
  1. Anlægget (alarm) tilsluttes en af Securicoms kontrolcentraler, der forestår signalbehandlingen.
  2. Oprettelse hos teleselskabet, installation af nødvendigt telestik og lignende bestilles af Securicom på abonnentens vegne. For denne bestilling gælder teleselskabets vilkår og takster.
  3. Tilslutningsomkostninger og løbende omkostninger til teleselskabet betales af abonnenten og er ikke indeholdt i denne aftale.
  4. Ændringer i tilslutningsformen, installationen mv. som følge af krav fra teleselskabet, offentlige myndigheder eller abonnentens forsikringsselskab betales af abonnenten.
  5. Abonnenten er forpligtet ved alarmering forårsaget af fejlbetjening eller lignende at afmelde telefonisk til kontrolcentralen ved angivelse af korrekt kodeord senest 5 min. efter at alarmen er indgået.
 9. Vedligeholdelse og garanti
  1. Anlæggets eftersyn, fejlretning herunder udskiftning af defekte dele sker for Securicoms regning. Eftersyn udføres med ca. 24 mdr. interval jfr. AIA 212.120,
  2. Abonnenten er forpligtiget til at informere Securicom, såfremt anlægget er i uorden, og bør regelmæssigt afprøve anlægget. Ved alarmprøve orienteres Kontrolcentralen før afprøvning, og alarm afmeldes umiddelbart efter.
  3. Reparationer som følge af overlast f.eks. hærværk, indbrud, indbrudsforsøg, brand, torden, lynnedslag, overspænding på forsyningsnettet, uautoriseret indgreb og andre lignende forhold der ligger uden for Securicoms ansvar, udføres for abonnentens regning.
 10. Vægter
  1. Hvis der er valgt vægterkørsel inkluderet i abonnementet, vil alle brugerfejl bliver faktureret til dagspris, vær opmærksom på ophæng foran detektorer kan udløse alarm og vil blive betegnet som brugerfejl, ligeledes vil alarmer udløst af insekter eller andet på detektor betegnes som brugerfejl.

Securicom Sikkerhedssystemer A/S
Odsherred

Securicom Sikkerhedssystemer A/S
Holbæk

Securicom Sikkerhedssystemer A/S
Sorø